Nieuw leven op oude stam

Vele zusters, broeders, fraters en paters zijn bejaard en hun oude dag vergt aandacht. De meeste religieuze gemeenschappen worden kleiner en sommige houden op te bestaan. Voor Tjeu Timmermans, karmeliet en voorzitter van de KNR, is dit niet de hele werkelijkheid.

Het religieuze leven kent een creatieve vitaliteit die over een nieuwe toekomst spreekt. Het vraagt erom zich open te stellen voor de tekenen van de tijd, anders te gaan denken over roeping en vorming, over de rijkdom van een veelkleurige gemeen­schap en de waarde van ieders levensweg als een geestelijke weg. Het verhaal van Abraham en Sara is in deze sprekend. Sara moest lachen toen ze hoorde op hoge leeftijd nog een zoon te krijgen. Begrijpelijk. Ze kon zich de toekomst alleen maar voorstellen vanuit haar eigen situatie. Wij zijn ook geneigd enkel díe toekomst voor mogelijk te houden die past binnen onze vooronderstellingen. Toch nodigen de om­standigheden uit, niet slechts in termen van einde en afbouw over de toekomst te denken. Er zijn meer mensen, die hun roeping durven volgen, dan we dachten. Zij blijken onze tochtgenoten, zodra wij oor hebben voor hun geestelijke weg. Niet voorzien treffen zij zichzelf aan in het religieuze landschap, waar zij voor elkaar een steun kunnen zijn op hun zoektocht naar God. We worden uitgenodigd heel anders te denken over roeping, religieus leven en religieuze gemeenschap.

Nieuwe vormen

'Religieus leven' staat voor een bonte verscheidenheid aan leefwijzen, modellen en instituties, waarin menselijke bewogenheid voor God gestalte krijgt. In verschillende tijdperken en situaties ontstonden telkens andere vormen als antwoord op de omstan­digheden en noden van dat moment. Ook in onze situatie zien we ontwikkelingen, afgestemd op onze omstandigheden.

De Konferentie Nederlandse Religieuzen heeft in kaart gebracht wat er geleidelijk aan nieuwe vormen van religieus leven bestaat en deze met elkaar in contact gebracht. Vier nieuwe vormen zijn te onderscheiden:

Uitdaging

God blijft mensen roepen om zijn aanwezigheid in onze geseculariseerde en multi­culturele maatschappij gezicht te geven. Dit daagt ons uit op een nieuwe manier na te denken over roeping, levensweg als een geestelijke weg, religieus leven en religieuze gemeenschap. Het is een uitdaging om vertrouwde kaders te verlaten en roeping te verstaan vanuit de omstandigheden van nu; een uitnodiging om opnieuw te pionieren. Willen we als religieuze gemeenschappen en religieus bewogen mensen recht van bestaan hebben, dan lijkt het van belang God levensecht en levensnabij in kerk en samenleving aan de orde te stellen. We worden uitgenodigd met vertrouwen en moed nieuwe wegen te gaan, juist nu veel vertrouwde structuren kwetsbaar blijken en de toekomst van religieus leven niet vanzelfsprekend lijkt. We worden uitgedaagd zicht­baar te maken wat religieus leven nu betekent. We worden uitgenodigd onze kern­waarden scherp te onderscheiden en te zien hoe we deze beleven in een kerk en samenleving waarin mensen op zoek zijn naar de religieuze dimensie in hun leven. In zoekende mensen leeft het verlangen hun leven in relatie te weten met de Bron van Leven en het Mysterie van God in henzelf. Hier liggen kansen. Aan ons de uitdaging met ons leven op deze kansen in te gaan. Inderdaad een perspectief van pionieren, nieuwe wegen gaan.

Waardoor geraakt?

Uit gesprekken met mensen die op zoek zijn hun leven in relatie te brengen met de Bron van Leven, het Mysterie van God, blijkt dat zij hun leven niet vanzelf­spre­kend oriënteren op de kerk. Zij zien de leer van de kerk vaak niet meer als uitdruk­king van hun leven. In die leegte of ruimte zoeken mensen naar betekenis, naar zin. Ze vragen zich af waar ze zich door geraakt weten en in het leven laten leiden. Al zoe­kend drukken mensen hun verlangen uit naar iets dat hun leven overstijgt. In dit zoek­proces kunnen we de hernieuwde aandacht voor spiritualiteit plaatsen en verstaan.

Mysterie als leidraad

Religieus bewogen mensen zijn vanuit hun roeping uitgenodigd zich te leren ver­houden tot dit mysterie, en dit in een wereld die droomt van maakbaarheid en auto­nomie en tot op het bot geseculariseerd is. Het betekent dat we weer vertrouwd dienen te worden met het Mysterie van God en met het feit dat we ten diepste, ondanks alle maakbaarheid, geen antwoord hebben op wezenlijke vragen. In deze verhouding is het belangrijk, dat daarin het mysterie wordt aanvaard als een belangrijke leidraad en oriëntatie in het leven. Ten diepste hebben we geen antwoord. We beseffen dat juist in het vertrouwen op en de overgave aan het mysterie de kracht van het religieuze leven schuilt. Een religieus leven dat met alle inzet en engagement en in alle omstandig­heden het mysterie van God aan het licht brengt. Mensen leven met een verlangen dat uitstaat naar het ondoorgrondelijke geheim van leven, het Mysterie van God.

Waar een thuis?

Stichters en stichteressen van ordes en congregaties hebben vaak gepionierd ten gunste van bezinning en gebed, ten gunste ook van zorg behoevende of arme mensen. Ze deden dit vanuit hun bewogenheid om God en mens. Geraakt worden door het mysterie is niet het alleenrecht van religieuzen. De geschiedenis leert dat er vaak brede lekenbewegingen zijn geweest die de bedding vormden voor nieuwe ont­wikkelingen. We kennen de armoedebeweging, de Moderne Devotie, de Beweging van Barmhartigheid. Ook nu voelen mensen zich geraakt door het Mysterie van God. Waar vinden zij een thuis en goede begeleiding van hun zoekproces? Dit is een serieuze vraag. Het is tekenend dat gastenverblijven in kloosters en abdijen langdurig zijn vol geboekt; ook dat de opleiding geestelijke begeleiding van het Titus Brandsma Instituut een gestage toestroom van mensen kent.

Nieuwe initiatieven

Bij verschillende religieuze instituten heeft de herbronning van de afgelopen decennia geleid tot nieuwe initiatieven voor bezinning, gebed en sociaal engagement. Bijvoorbeeld:

Bij verschillende religieuze instituten heeft herbronning geleid tot nieuwe toetredingen. Verschillende religieuze instituten hebben voor mensen de mogelijkheid geopend zich te associëren of in deeltijd lid van de communiteit te zijn. Ook zijn er lekenbewegingen ontstaan met de spiritualiteit van een orde of congregatie als levensbron. Het is van belang deze lekenbewegingen serieus te nemen, en het is noodzakelijk hun spiritua­liteit aandacht te geven. In de mate dat lekenbewegingen hun bewogenheid en spiri­tua­liteit expliciteren, nodigen zij religieuze instituten uit te reflecteren op hun eigen identiteit en omgekeerd.

Mijn eigen ervaringen

Onze communiteiten zijn de laatste decennia gemeenschappen van mannen en vrou­wen geworden, omdat naast mannen ook vrouwen vroegen er lid van te mogen worden. Hiervoor is ruimte gemaakt in onze gemeenschappen, commissies, ons vormingsteam, ons algemeen bestuur en ons kapittel. We kennen een groeiend aantal geassocieerden. De Karmelbeweging - een beweging van leken - verheugt zich in een groeiend aantal leden. We zien een gemeenschap van leken-karmelieten ontstaan in de Schilderswijk in Den Haag en in het noorden van het land. Grenzen van christelijke kerken worden hierbij doorbroken. Wij gaan er van uit dat ieder zich geroepen weet door het Mysterie van God en dit op eigen wijze vorm en inhoud geeft. Onze grote en kleine samenkomsten hebben hiermee aan vitaliteit en veelkleurigheid gewonnen. De grote verscheidenheid is een uitnodiging aan ieder om precies op eigen wijze gestalte te geven aan ieders roeping. We oefenen met elkaar zusterschap en broederschap in. We zijn aan elkaar gegeven om gemeenschap te bouwen, waarin gelijkwaardigheid en respect voor elkaar een geleefde en doorleefde werkelijkheid is, juist in het aan­vaarden van de rijkdom van de grote verscheidenheid.

Ingrijpend anders

Het is verrassend en bemoedigend dat nieuwe ontwikkelingen aan het religieuze leven elan en kleur geven. Deze ontwikkelingen zullen zeker invloed hebben op het reli­gieuze leven van de toekomst. Het religieuze leven en de religieuze gemeenschappen zullen de komende decennia een ingrijpende verandering doormaken, niet alleen kwantitatief maar ook kwalitatief. Mensen maken ingrijpende keuzes. Ze verbinden zich met een religieuze gemeenschap. Het zijn mensen die gepokt en gemazeld zijn door het leven en opeens genoeg hebben van hun manier van leven. In hun zoeken wordt helder dat in hen een verlangen leeft het Mysterie van God recht te doen.

Nieuwe wegen

Een crisis heeft de bedoeling uit te zuiveren en te leren zien wat werkelijk van belang en wat gegroeide ballast is. Ik meen dat de crisis van de afgelopen decennia - hoewel niet gemakkelijk - nieuwe wegen wijst. Hierbij gaat het om kwaliteit; niet om kwantiteit. Er zijn duidelijke signalen dat er opnieuw ruimte en aandacht is voor het Mysterie van God. We moeten ons, in een geseculariseerde samenleving waarin de mens zich autonoom denkt, tot dit mysterie leren verhouden. Mensen die geraakt zijn door het Mysterie van God wijzen ons hierbij een weg die zeker anders zal zijn dan de vertrouwde. Dit is niet nieuw. Roeping is immers inbreuk op het bestaande. Ik heb er vertrouwen in dat de ontwikkelingen ons brengen naar een religieus leven dat binnen de geseculariseerde wereld recht van bestaan heeft, juist vanwege de aandacht voor het Mysterie van God en de ruimte die dit Mysterie krijgt.

Tjeu Timmermans, 2006


Lees meer
Deze site maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten? Bekijk ons cookiebeleid

Op deze pagina vind je meer informatie over wat cookies precies zijn, welke cookies op deze site worden gebruikt en hoe je invloed op cookies kunt uitoefenen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een stukje tekst dat door een webserver aan een bezoekende browser wordt gegeven, in de hoop en verwachting dat de browser dat bij een vervolgbezoek teruggeeft.

De cookie is een aanvulling op de HTTP-specificatie. Het HyperText Transfer Protocol wordt door iedereen gebruikt die een website bezoekt: het regelt de communicatie tussen een webserver en een browser. Het is echter niet ontworpen om opeenvolgende paginabezoeken als één geheelte zien. Daardoor is het niet zonder meer mogelijk om gegevens of instellingen bij een vervolgbezoek weer terug te halen.

Om dat toch mogelijk te maken zijn in 1997 de cookie en de set-cookie-headers voor HTTP geïntroduceerd. Deze specificatie is voor het laatst in April 2011 bijgewerkt en gaat momenteel door het leven als RFC 6265 HTTP State Management Mechanism.

Hoe werken cookies?

In tegenstelling tot wat politici nog wel eens beweren, zijn cookies zelf geen programmaatjes en ook geen bestanden, en wordt er technisch gezien niets door de webserver op de computer van de bezoeker opgeslagen. Dat laatste kan de browser volledig zelf beslissen. Uiteindelijk worden cookies vaak wel opgeslagen als een bestand, maar een webserver kan een browser niet dwingen om cookies daadwerkelijk op te slaan of bij een later bezoek terug te geven.

Een cookie is altijd aan een specifiek domein of subdomein gebonden. Voorbeelden van een domein en een subdomein zijn respectievelijk karmel.nl en gathering.karmel.nl.

Cookies worden dus alleen naar hetzelfde domein teruggestuurd, als waar ze vandaan komen. Je weet daardoor zeker dat alleen de servers van karmel.nl de cookies ontvangen die eerder via karmel.nl werden verkregen.

Een belangrijk punt van cookies is dat ze bij elk http-request kunnen worden ontvangen en dat alle bekende, relevante cookies bij elk request worden meegestuurd. Dat geldt dus ook voor de requests waarmee afbeeldingen, javascript- en css-bestanden voor een webpagina worden opgevraagd. Uiteraard wordt ook dan de domeincontrole toegepast.

First-party cookies

Cookies die je voor hetzelfde domein krijgt als dat je bezoekt, worden first-party cookies genoemd. Bij het bekijken van deze pagina zijn de cookies van karmel.nl dus first-party cookies.

Third-party cookies

Het is ook mogelijk dat een website elementen van derde partijen bevat. Bekende voorbeelden zijn embedded video's, advertenties en social-mediaknoppen. Als met deze elementen vanaf hun eigen servers cookies worden meegestuurd, worden dat third-party cookies genoemd. Het is daardoor mogelijk dat je bij een bezoek aan karmel.nl third-party cookies voor Facebook.com, Youtube.com en andere websites van derden krijgt.

Door de werking van HTTP en de beveiliging rond cookies is het voor de betreffende first party - in ons voorbeeld dus karmel.nl - niet mogelijk om op het meesturen van third-party cookies invloed uit te oefenen.

Wat voor andere opslag is er voor websites?

Naast cookies zijn er sinds 1997 nog meer mogelijkheden van opslag bij de browser ontstaan. Aangezien karmel.nl hier nauwelijks gebruik van maakt, worden ze alleen even kort aangestipt.

Flash-applicaties hebben een eigen vorm van cookies, vergelijkbaar met die voor HTTP. Behalve voor gebruikersvoorkeuren in de video-player doet karmel.nl verder niets met dit soort cookies.

Html5 local storage is een recente ontwikkeling. Webapplicaties kunnen hier gebruik van maken om - in vergelijking met cookies - vrij grote hoeveelheden data op te slaan. Vanwege de beperkte ondersteuning in browsers maakt karmel.nl hier maar zeer beperkt gebruik van.

Waar worden cookies op karmel.nl voor gebruikt?

Met cookies is het mogelijk om bij vervolgbezoeken informatie uit eerdere bezoeken terug te halen. Dit wordt in de praktijk onder meer gebruikt om bij te houden dat je bent ingelogd, dat je bepaalde instellingen hebt gemaakt en dat je bepaalde site-elementen eerder hebt gezien. Cookies die het functioneren van de site aan jouw wensen aanpassen, heten functionele cookies.

Daarnaast kunnen cookies ook gebruikt worden de site te laten weten dat een bezoeker eerder is langsgeweest. Met dergelijke informatie kunnen statistieken over het gebruik van de website worden verzameld. Een bekend voorbeeld is Google Analytics. Hierbij wordt alleen met geanonimiseerde statistische informatie gewerkt die door ons wordt gebruikt om de werking van de site te analyseren en verbeteren.

Informatie over je bezoekgedrag kan ook gebruikt worden om advertenties op je interesses af te stemmen. karmel.nl gebruikt daarvoor alleen geanonimiseerde informatie over pagina's die je eerder op karmel.nl hebt bezocht.

De bezoekersprofielen die met behulp van cookies worden opgesteld, zullen nooit met derden worden gedeeld en worden alleen gebruikt om de kwaliteit en de relevantie van karmel.nl te verbeteren.

Welke cookies plaatst karmel.nl?

Hieronder vind je een overzicht van de first-party cookies die karmel.nl plaatst of laat plaatsen.

Niet-functionele cookies
CookienaamDoel
__utma, __utmb, __utmc en andere __utm-cookies

Cookies die Google Analytics gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

wt3_eid, wt3_sid

Cookies die Webtrekk gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

Welke cookies kunnen anderen plaatsen bij een bezoek aan karmel.nl?

karmel.nl is een grote community. Gebruikers kunnen onder meer reacties onder artikelen en op het forum plaatsen, productbeoordelingen schrijven, aan- en verkoopadvertenties plaatsen en blogs openen.

Bij ieder van die activiteiten kunnen gebruikers desgewenst afbeeldingen en video's van derden opnemen. Voor ieder van die afbeeldingen en video's kunnen 3rd-party cookies geplaatst worden, buiten het medeweten en de medewerking van karmel.nl om. Daarnaast plaatst ook karmel.nl regelmatig content van derden.

Omdat er erg veel partijen in deze wereld samenwerken, is het niet mogelijk om een volledige lijst van mogelijke domeinen te geven, maar hieronder sommen we op van welke aanbieders je eventueel een cookie zou kunnen ontvangen.

Aanbieder / UrlDoel
Facebook, Google +1, LinkedIn, TwitterSocial Media buttons op diverse plaatsen op karmel.nl. Met cookies wordt bijvoorbeeld bijgehouden of je al op de Facebook-knop 'Like' hebt gedrukt.
Youtube.com en diverse andere videohosters.Bij video's die door gebruikers en medewerkers van karmel.nl zijn geplaatst, worden vaak cookies geplaatst. De bekendste videohoster is Youtube, maar er zijn er veel meer.
Diverse afbeeldingenhostersBij door gebruikers geplaatste afbeeldingen kunnen cookies worden geplaatst. Bekende afbeeldingenhosters zijn Flickr, Facebook en ImageShack.

Welke overige opslag gebruikt karmel.nl?

De video-player van karmel.nl gebruikt flash-cookies voor het bewaren van instellingen, zoals de voorkeuze voor HD-video en het ingestelde volume.

Bevatten de cookies van karmel.nl informatie over wie ik ben?

Nee. Je naam, leeftijd, geslacht en andere persoonlijke gegevens, voor zover je die op karmel.nl hebt ingevuld, worden nooit in een cookie opgeslagen.

Waarom vraagt karmel.nl geen toestemming voor het plaatsen van cookies?

Op dit moment vraagt karmel.nl je nog niet om een opt-in voor niet-functionele cookies, ook al moet dat volgens de wet wel. Hier zijn we ons van bewust. De impact van een dergelijke toestemming voor zowel gebruikers als onze adverteerders is echter niet gering, bovendien is nog veel niet duidelijk - bijvoorbeeld hoe om te gaan met cookies die via embedded content worden geplaatst, en hoe niet-Nederlandse partijen aan de wet gehouden worden. karmel.nl volgt hierin de marktontwikkelingen nauwgezet en zal verdere maatregelen treffen zodra dit door ons nodig en passend wordt geacht.

Hoe kan ik cookies weigeren?

In je browser kan je instellen welke cookies moeten worden geaccepteerd. Je kunt alle of alleen bepaalde cookies weigeren. Raadpleeg hiervoor zo nodig de helpfunctie van je browser.

Wel kun je, indien je bepaalde cookies weigert en/of verwijdert, mogelijk niet alle functionaliteit van karmel.nl gebruiken. 

Het gedrag van cookies van advertentienetwerken kan op youronlinechoices.com worden ingesteld.