De provincie is eigenlijk de basiseenheid van de eerste orde van de Karmel. Ze bestaat uit een aantal kloosters. Ze wordt bestuurd door de prior provinciaal en zijn raad, die eens in de drie jaar gekozen worden. Op dit moment heeft de orde twintig provincies. Daarnaast zijn er huizen en kleinere eenheden (commissariaten en delegaties) die rechtstreeks onder het generale bestuur vallen.

De Karmelorde in zijn geheel wordt bestuurd door een generaal bestuur. Dit is gevestigd in Rome. Het generale bestuur wordt eenmaal in de zes jaar gekozen door het generale kapittel. Afgevaardigden van alle Karmelprovincies komen bij elkaar om de situatie van de orde te bespreken en belangrijke thema’s voor de volgende bestuursperiode te doordenken. Ook wordt dan een nieuw generaal bestuur gekozen.

Het generale bestuur bestaat uit een prior generaal, een viceprior generaal, en vier generale raadsleden voor de vier regio’s van de orde: Afrika, Amerika, Azië en Europa. Daarnaast is er een generale econoom en een procurator die de contacten met het Vaticaan onderhoudt.

Eens in de zes jaar brengen enkele leden van het generaal bestuur aan iedere provincie een broederlijk bezoek. Met alle leden van een provincie wordt dan gesproken over het reilen en zijlen en het welzijn in de provincie.

In Rome is ook het generale secretariaat en het generale archief gevestigd.

De internationale karmelfamilie is breder dan de eerste orde. Hiertoe behoren ook de slotzusters van de tweede orde, de vele congregaties van actieve zusters en de lekenkarmels die behoren tot de derde orde. Het aantal leden van de lekenkarmel is behoorlijk groot. Geregeld worden er internationale congressen gehouden voor studie en bezinning en om de internationale contacten tussen de leden te bevorderen.

Op de website: www.ocarm.org is meer informatie te vinden.