Cursus Geloofsverdieping

Wat betekent het nu eigenlijk dat ik gedoopt ben. Wat betekenen die verschillende sacramenten? En is het belangrijk dat te weten? Wat bid ik eigenlijk als ik de geloofsbelijdenis bid? En moet ik dat alles geloven? Die oude woorden, ook als ze soms in een nieuw jasje gestoken zijn, ik bid ze wel mee maar wat betekenen ze? Kan het mijn geloof verdiepen? Neem ik als ik dat wel weet, misschien intensiever deel aan vieringen? Verdiept het mijn Godsverhouding?

Allemaal vragen die misschien op kunnen komen, soms ook weer wegdrijven, maar dan zijn ze er opeens weer, soms. Voor sommigen is het heel lang geleden dat ze ‘godsdienstles’ gehad hebben, misschien als kind nog. Anderen hebben nooit de gelegenheid gehad zich in het geloof van de Kerk te verdiepen. Maar de inhoud van ons geloof is niet alleen iets voor theologen. Het is belangrijk voor ieder van ons om je te verdiepen in wat het geloof vanuit de doorleefde traditie hierover aanreikt. In deze cursus zal steeds aan de hand van teksten uit de Catechismus van de Katholieke Kerk verbinding worden gelegd met de eigen geleefde spiritualiteit, tot werkelijke geloofsverdieping.

Data
    Zaterdagen: 29 sept., 27 okt., 8 dec. 2018; 5 jan.; 2 febr., 16 mrt., 27 apr., 18 mei, 22 juni 2019
Tijd 10.30-12.15 uur
Begeleiding Paul Reehuis
Kosten € 50,–
Aanmelding
  vormingshuis@karmel.nl

ALLE BEZINNINGSWEKEN IN 2018 EN 2019 ZIJN VOLGEBOEKT! U KUNT ZICH NIET MEER AANMELDEN.

Bezinningsweken

Eerste week     14 – 18 oktober 2018
Thema   Aandachtig leven
Begeleiding   Hettie Berflo

 

Eigenlijk weten we het heel goed: we worden vaak veel te veel opgeslokt door allerlei bijkomstigheden. We laten ons verleiden van de ene ping op de telefoon naar de volgende. Eigenlijk weten we het heel goed: rust en concentratie is wat ons leven diepgang geeft. Dan maken we contact met waar het in het leven werkelijk om gaat, met wat er in onze ziel leeft. Zoals de woestijnvaders ons leren: Aandachtigheid is het natuurlijke gebed van de ziel.
Een week van stille aandacht vanuit diverse invalshoeken, met een tekst, beeld, natuur en gebed en met wat er leeft in je ziel.

 

Tweede week     9 – 13 december 2018
Thema   Eerbied
Begeleiding   Anne-Marie Bos en Minie Pasop

 

Welke rol speelt eerbied in ons leven? Waar hebben wij eerbied voor? Hoe eerbiedigen wij de A/ander?
In deze adventsweek willen wij op zoek gaan naar wat eerbied betekent aan de hand van verhalen rond de geboorte van Christus, in de Schrift en de mystieke traditie. We gebruiken deze week verschillende werkvormen, waaronder bibliodrama, beeldmeditatie en tekstlezing.

 

Derde week     20 – 24 januari 2019
Thema   Comtemplatie, in de geest van Titus Brandsma
Begeleiding   Kees Waaijman

 

Contemplatie ‘in de geest en de kracht van Elia’ is voor Titus Brandsma betrokken op het sociale leven en verankerd in de menselijke psyche. Zij heeft daarom twee kanten: contemplatie-in-actie en contemplatie-vanuit-meditatie. Deze dubbel geweven contemplatie is ingebed in een ‘biddend leven’, dat gedragen wordt door drie grondoefeningen: leven in Gods tegenwoordigheid, liefde voor de eenzaamheid, onthechting van het wereldse.
Het karmelitaans getijdengebed maakt de eliaanse contemplatie weerbaar en krachtig. Het vormt er de kern van. Deze profetische vorm van contemplatie werd in het leven van Titus Brandsma zwaar op de proef gesteld. Zij bleek bestand tegen uiterlijke en innerlijke aantasting.
We lezen een hoofdstuk uit Karmelitaanse mystiek om zo meer zicht te krijgen op Titus’ contemplatieve levenshouding – voor mensen die leven buiten het beschermde milieu van abdij en slotklooster.

 

Vierde week     24 – 28 maart 2019
Thema   Gebroken en uitgegoten
Begeleiding   Huub Welzen

 

Het evangelie volgens Marcus is het kortste en misschien ook wel het meest fascinerende. Een van de  dragende thema’s  van het boek is de vraag wie Jezus is. Langzaam ontvouwt zich het geheim van zijn identiteit. De parabel van het zaad en de parabel van de wijnboeren leveren de grondmetaforen voor het verstaan van de mystieke laag in dit evangelie. Graan en druiven, gebroken brood en uitgegoten wijn ontsluiten het mysterie. In deze week lezen we Marcus in zijn  geheel. Daarna volgen we de draden in de tekst die leiden tot de onthulling van de identiteit van Jezus.
We verkennen wat dat betekent voor navolging. Onbaatzuchtige liefde is wat alles verbindt. Onbaatzuchtige liefde doordesemt heel het gelovige bestaan.

 

Vijfde week     5 – 9 mei 2019
Thema   Icoonschilderen
Begeleiding   José van Sante

 

Icoonschilderen is naast het ambachtelijke, vooral een spiritueel werk. En het is niet alleen de schilder die werkt. Veel meer nog werkt de icoon. Het schilderen is een oefening in geduld en aandacht, maar vooral een openstaan voor de werking van de icoon.
We maken de verf zelf met ei-tempera en (zoveel mogelijk) natuurlijke pigmenten.  We volgen de richtlijnen van de klassieke Grieks-Kretenzische school, 14e en 15e eeuw.
Er is geen kennis of vaardigheid in schilderen nodig. De begeleiding is op persoonlijke maat in een kleine groep van hooguit 10 personen.
Alle materiaal en een keuze uit te schilderen eenvoudige iconen wordt verzorgd.

N.B. Vanwege de extra kosten voor het materiaal vragen wij een extra bijdrage van € 30,-.

De Studieweek Mystiek wordt georganiseerd door het Titus Brandsma Instituut en zal plaatsvinden te Nijmegen. Voor meer informatie en opgave: Titus Brandsma Instituut.

Algemene informatie bezinningsweken Boxmeer

Plaats Karmelietenklooster, Steenstraat 39 te Boxmeer
Tijd van zondagavond 19.00 uur tot donderdagavond + 17.30 uur.
Informatie en aanmelding vormingshuis@karmel.nl
Kosten afhankelijk van uw inkomen van € 175,– tot € 275,–.