In oktober 2023 zal in Rome de eerstvolgende Bisschoppensynode worden gehouden. In oktober 2021 startte het proces voor deze Bisschoppensynode, die is getiteld: ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’.  Het proces beslaat zo’n twee jaar waarin de bisschoppen worden gevraagd om te luisteren naar alle gremia in de kerk. Iedereen is uitgenodigd om mee te denken over hoe in de toekomst gelovigen mee kunnen praten in de kerk.

De Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) is organiseerde vanaf januari 2022 een vijftal webinars waarin religieuzen met elkaar in gesprek gingen over de verschillende thema’s van de synode. Uit de gespreksverslagen van de webinars kwam een document tot stand dat de titel draagt ‘Het verlangen bij te dragen aan een synodale Kerk.

Dit document is op 9 juni jl. tijdens een bijeenkomst gepresenteerd als de bijdrage van de KNR aan het synodale proces. Tijdens deze presentatie gaven Broeder Bernardus Peeters, zuster Beatrice Faye, zuster Anne-Marie Bos O.Carm, zuster Catharina Al O.P. en Mgr. de Korte een eerste reactie. De reacties en de livestream van de bijeenkomst zijn te bekijken op de website van de KNR.  Het slotdocument zelf, kunt u hier lezen.