In Memoriam Tjeu Timmermans

“Ik leef in reservetijd” – hoe vaak heeft Tjeu dat niet gezegd! Of dat een korte of lange tijd zou worden, was niet te voorspellen. Maar rond Pasen van dit jaar gaf zijn lichaam signalen af, die in de weken daarna niet anders konden worden verstaan dan als: er is iets heel ernstigs aan de hand. Nadat hij met Pinksteren in het ziekenhuis was opgenomen, bleek ons vermoeden be-waarheid: Tjeu was heel erg ziek! Zoals dat dan gaat, vraagt iedereen zich af: mogen we nog hopen op een wondertje? Of is dat ijdele hoop? Kunnen de artsen nog redding brengen? Of moeten we al tevreden zijn met nog enkele redelijk goede en pijnvrije maanden? Wat de pijn betreft, waren het géén goede maanden. Tjeu heeft momenten gehad van heftige pijn. Die pijn werd plotseling zó onverdraaglijk dat hij in de nacht van 24 op 25 juni, na te midden van de zus-ters en broeders van onze communiteit van Boxmeer het sacrament van de ziekenzalving te hebben ontvangen - en na zijn woorden: “ik geef mij nu over” - in een diepe slaap moest worden gebracht. Uit die slaap is Tjeu, zoals te voorzien was, niet meer wakker geworden. Hij gleed uit het leven weg in de namiddag van dinsdag 28 juni.
Zijn laatste levensmaanden waren in een ander opzicht wél goed. Tjeu heeft zich in betrekkelijk korte tijd moeten en kunnen voorbereiden op zijn levenseinde. We mogen wel zeggen: hij heeft zijn werkzame leven kunnen afronden en voltooien. Heel bewust heeft hij afscheid kunnen ne-men van zijn zusters en broeders van de Boxmeerse Karmel en van het personeel. Voor hen allen was hij gedurende 10 jaar hun gewaardeerde prior. Onlangs nog werd hij door de generale overste in Rome benoemd voor een vierde termijn. Hij heeft bewust afscheid kunnen nemen van zijn familieleden met wie hij zich zo verbonden wist. Hij kon gevoelsmatig afscheid nemen van hen voor wie hij zich verantwoordelijk voelde. Wat dit laatste betreft denken we zeker aan de parochianen van Boxmeer, die hij - van jong tot oud - in zijn hart had gesloten. Het moet hem zwaar zijn gevallen alles te moeten loslaten.

Tjeu werd op 19 oktober 1943 in Tegelen geboren in een gezin van 10 kinderen; hij kreeg de namen Matthias Johannes Antonius. Vanaf 1956 was hij leerling aan het Brocarduscollege in Merkelbeek; van 1958 tot 1963 aan ons gymnasium in Zenderen. Hij werd, met als klooster-naam Oswin, novice in Boxmeer op 20 augustus 1963. Daar legde hij zijn religieuze geloften af op 22 augustus 1964. Zijn filosofiestudie deed hij in Dordrecht. Hij studeerde theologie aan de KTHA van 1967 tot 1975 en ontving de priesterwijding op 3 juli 1971 in Amstelveen.

Tjeu heeft op een groot aantal plaatsen in ons land talloze pastorale en bestuurlijke functies be-kleed; echt teveel om op te noemen! Dat alles deed hij met een tomeloze energie en met een gedrevenheid die ons voorstellingsvermogen te boven gaat. Hij woekerde ambitieus van de vroege morgen tot de late avond met zijn vele talenten. Hoe vaak hebben we ons niet afge-vraagd: hoe kan een mens dat allemaal opbrengen?! Waar haalt hij toch de kracht vandaan?!

Tjeu is van grote betekenis geweest voor de Nederlandse karmelprovincie. Jarenlang was hij lid van het algemeen bestuur van de orde en co-provinciaal. Tussen 1996 en 2005 was hij prior provinciaal. Als kundig en betrokken lid of voorzitter zette hij zich in voor een groot aantal be-stuurscommissies van de orde of aan de orde gerelateerde instanties. We noemen selectief de Werkgroep Samenkomst Karmelfamilie, de Stichting Vrienden van Titus Brandsma, het alge-meen en dagelijks bestuur van het Titus Brandsma Instituut, het bestuur van het Titus Brandsma Memorial en het Nederlands Carmelitaans Instituut te Boxmeer, waarvan hij directeur was.
Niet onvermeld mag blijven zijn betrokkenheid bij de Filippijnse Karmel. Hij heeft enorm veel gedaan voor de Karmel aldaar die hij met regelmaat bezocht. Hij was vanaf 2001 tot nu toe lid van de Executive Board Scientific Center for Spirituality in Manila. Zeker ook moeten we ver-melden dat hij zich vele jaren daadkrachtig inzette voor de opbouw van de Karmel in Litouwen. Ook daar was hij een graag geziene en gewaardeerde medebroeder.
Tussen 1977 en 1991 was Tjeu lid van de karmelcommuniteit van Arnhem. Hij werkte in die jaren als ongeschoold arbeider bij de firma Heinz in Elst. Hij werd er een vertrouwenspersoon, hetgeen blijkt uit het feit dat hij voorzitter werd van de ondernemingsraad. In die periode was hij ook lid en later gedurende 10 jaar voorzitter van de Zevenbergse Konferentie.

Tjeu was niet alleen maar een bestuurder. Hij was ook en in al zijn werkzaamheden een pastor met een luisterend oor. Daar kunnen de parochianen van Almelo, Dordrecht en Boxmeer van getuigen. In deze laatste plaats werkte hij vanaf september 2006 tot aan zijn dood. Pastor was Tjeu ook voor de talloze religieuze ordes en congregaties die een beroep op hem deden voor retraites en bezinningsdagen en de begeleiding van kapittels. Wat hij daarnaast heeft betekend voor al die religieuzen persoonlijk: het zal voor ons verborgen blijven.

Voor religieus Nederland heeft Tjeu tussen 1999 en 2009 geijverd in de Stichting Nederlandse Priester Religieuzen en in de Konferentie Nederlandse Religieuzen. Tijdens zijn voorzitterschap kreeg de huidige KNR haar vorm. Gedurende 4 jaar was hij ook lid van de Beleidsadviescom-missie Bisschoppenconferentie.

Tjeu hield heel veel van kunst. Hij bezocht musea en genoot van balletvoorstellingen. Hij heeft grote zorg gedragen voor het bewaren van kunstvoorwerpen van de orde. De kerk van Box-meer en de kloosters van Zenderen en Almelo beschikken mede door zijn inzet over bijzondere glas-in-loodramen, waaronder enkele van zijn hand. Hij kon helemaal opgaan in het werken met kleur, glas en lood. Ook maakte hij in zijn eentje vaak lange fietstochten. We herinneren ons Tjeu als een - als het op zijn persoon aankwam - soms wat gesloten en ook wat zwaarmoedige mens, die in de laatste maanden opener is geworden. Maar daar bovenuit kennen we hem vooral als een warme, op mensen betrokken en echt zorgzame man, die ook in zijn zorgzaam-heid het uiterste van zichzelf vroeg. Daar zijn we dankbaar voor.

U begrijpt dat we als Nederlandse Karmel erg verdrietig zijn om zijn sterven. We hebben veel onmacht ervaren tijdens de laatste weken en maanden. Maar ook waren wij getuige van de rijk-dom van het leven van de zusters en broeders van de Boxmeerse communiteit. Zij en vele an-deren hebben, vaak in kleine dingen, heel trouw en betrokken laten blijken hoezeer ze van Tjeu hielden; ze hebben gedaan wat in hun vermogen lag om hem tot steun te zijn. Eigenlijk kunnen we naast ons verdriet alleen maar dankbaar zijn voor het leven van Tjeu en voor de aandacht en de zorg aan hem gegeven door zijn familie, vrienden en bekenden. Aan het verdriet, maar zeker ook aan de dankbaarheid voor zijn rijke leven willen we uiting geven tijdens de uitvaart-dienst in de Sint Petrusbasiliek van Boxmeer op maandag 4 juli om 11.00 uur.

Moge hij rusten in vrede.


Jan Brouns O.Carm
Prior Provinciaal

Ter inspiratie


Lees meer

Overweging


Lees meer

Agenda

Geen actuele agenda items gevonden.
5.jpg3.jpg1.jpg
Deze site maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten? Bekijk ons cookiebeleid

Op deze pagina vind je meer informatie over wat cookies precies zijn, welke cookies op deze site worden gebruikt en hoe je invloed op cookies kunt uitoefenen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een stukje tekst dat door een webserver aan een bezoekende browser wordt gegeven, in de hoop en verwachting dat de browser dat bij een vervolgbezoek teruggeeft.

De cookie is een aanvulling op de HTTP-specificatie. Het HyperText Transfer Protocol wordt door iedereen gebruikt die een website bezoekt: het regelt de communicatie tussen een webserver en een browser. Het is echter niet ontworpen om opeenvolgende paginabezoeken als één geheelte zien. Daardoor is het niet zonder meer mogelijk om gegevens of instellingen bij een vervolgbezoek weer terug te halen.

Om dat toch mogelijk te maken zijn in 1997 de cookie en de set-cookie-headers voor HTTP geïntroduceerd. Deze specificatie is voor het laatst in April 2011 bijgewerkt en gaat momenteel door het leven als RFC 6265 HTTP State Management Mechanism.

Hoe werken cookies?

In tegenstelling tot wat politici nog wel eens beweren, zijn cookies zelf geen programmaatjes en ook geen bestanden, en wordt er technisch gezien niets door de webserver op de computer van de bezoeker opgeslagen. Dat laatste kan de browser volledig zelf beslissen. Uiteindelijk worden cookies vaak wel opgeslagen als een bestand, maar een webserver kan een browser niet dwingen om cookies daadwerkelijk op te slaan of bij een later bezoek terug te geven.

Een cookie is altijd aan een specifiek domein of subdomein gebonden. Voorbeelden van een domein en een subdomein zijn respectievelijk karmel.nl en gathering.karmel.nl.

Cookies worden dus alleen naar hetzelfde domein teruggestuurd, als waar ze vandaan komen. Je weet daardoor zeker dat alleen de servers van karmel.nl de cookies ontvangen die eerder via karmel.nl werden verkregen.

Een belangrijk punt van cookies is dat ze bij elk http-request kunnen worden ontvangen en dat alle bekende, relevante cookies bij elk request worden meegestuurd. Dat geldt dus ook voor de requests waarmee afbeeldingen, javascript- en css-bestanden voor een webpagina worden opgevraagd. Uiteraard wordt ook dan de domeincontrole toegepast.

First-party cookies

Cookies die je voor hetzelfde domein krijgt als dat je bezoekt, worden first-party cookies genoemd. Bij het bekijken van deze pagina zijn de cookies van karmel.nl dus first-party cookies.

Third-party cookies

Het is ook mogelijk dat een website elementen van derde partijen bevat. Bekende voorbeelden zijn embedded video's, advertenties en social-mediaknoppen. Als met deze elementen vanaf hun eigen servers cookies worden meegestuurd, worden dat third-party cookies genoemd. Het is daardoor mogelijk dat je bij een bezoek aan karmel.nl third-party cookies voor Facebook.com, Youtube.com en andere websites van derden krijgt.

Door de werking van HTTP en de beveiliging rond cookies is het voor de betreffende first party - in ons voorbeeld dus karmel.nl - niet mogelijk om op het meesturen van third-party cookies invloed uit te oefenen.

Wat voor andere opslag is er voor websites?

Naast cookies zijn er sinds 1997 nog meer mogelijkheden van opslag bij de browser ontstaan. Aangezien karmel.nl hier nauwelijks gebruik van maakt, worden ze alleen even kort aangestipt.

Flash-applicaties hebben een eigen vorm van cookies, vergelijkbaar met die voor HTTP. Behalve voor gebruikersvoorkeuren in de video-player doet karmel.nl verder niets met dit soort cookies.

Html5 local storage is een recente ontwikkeling. Webapplicaties kunnen hier gebruik van maken om - in vergelijking met cookies - vrij grote hoeveelheden data op te slaan. Vanwege de beperkte ondersteuning in browsers maakt karmel.nl hier maar zeer beperkt gebruik van.

Waar worden cookies op karmel.nl voor gebruikt?

Met cookies is het mogelijk om bij vervolgbezoeken informatie uit eerdere bezoeken terug te halen. Dit wordt in de praktijk onder meer gebruikt om bij te houden dat je bent ingelogd, dat je bepaalde instellingen hebt gemaakt en dat je bepaalde site-elementen eerder hebt gezien. Cookies die het functioneren van de site aan jouw wensen aanpassen, heten functionele cookies.

Daarnaast kunnen cookies ook gebruikt worden de site te laten weten dat een bezoeker eerder is langsgeweest. Met dergelijke informatie kunnen statistieken over het gebruik van de website worden verzameld. Een bekend voorbeeld is Google Analytics. Hierbij wordt alleen met geanonimiseerde statistische informatie gewerkt die door ons wordt gebruikt om de werking van de site te analyseren en verbeteren.

Informatie over je bezoekgedrag kan ook gebruikt worden om advertenties op je interesses af te stemmen. karmel.nl gebruikt daarvoor alleen geanonimiseerde informatie over pagina's die je eerder op karmel.nl hebt bezocht.

De bezoekersprofielen die met behulp van cookies worden opgesteld, zullen nooit met derden worden gedeeld en worden alleen gebruikt om de kwaliteit en de relevantie van karmel.nl te verbeteren.

Welke cookies plaatst karmel.nl?

Hieronder vind je een overzicht van de first-party cookies die karmel.nl plaatst of laat plaatsen.

Niet-functionele cookies
CookienaamDoel
__utma, __utmb, __utmc en andere __utm-cookies

Cookies die Google Analytics gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

wt3_eid, wt3_sid

Cookies die Webtrekk gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

Welke cookies kunnen anderen plaatsen bij een bezoek aan karmel.nl?

karmel.nl is een grote community. Gebruikers kunnen onder meer reacties onder artikelen en op het forum plaatsen, productbeoordelingen schrijven, aan- en verkoopadvertenties plaatsen en blogs openen.

Bij ieder van die activiteiten kunnen gebruikers desgewenst afbeeldingen en video's van derden opnemen. Voor ieder van die afbeeldingen en video's kunnen 3rd-party cookies geplaatst worden, buiten het medeweten en de medewerking van karmel.nl om. Daarnaast plaatst ook karmel.nl regelmatig content van derden.

Omdat er erg veel partijen in deze wereld samenwerken, is het niet mogelijk om een volledige lijst van mogelijke domeinen te geven, maar hieronder sommen we op van welke aanbieders je eventueel een cookie zou kunnen ontvangen.

Aanbieder / UrlDoel
Facebook, Google +1, LinkedIn, TwitterSocial Media buttons op diverse plaatsen op karmel.nl. Met cookies wordt bijvoorbeeld bijgehouden of je al op de Facebook-knop 'Like' hebt gedrukt.
Youtube.com en diverse andere videohosters.Bij video's die door gebruikers en medewerkers van karmel.nl zijn geplaatst, worden vaak cookies geplaatst. De bekendste videohoster is Youtube, maar er zijn er veel meer.
Diverse afbeeldingenhostersBij door gebruikers geplaatste afbeeldingen kunnen cookies worden geplaatst. Bekende afbeeldingenhosters zijn Flickr, Facebook en ImageShack.

Welke overige opslag gebruikt karmel.nl?

De video-player van karmel.nl gebruikt flash-cookies voor het bewaren van instellingen, zoals de voorkeuze voor HD-video en het ingestelde volume.

Bevatten de cookies van karmel.nl informatie over wie ik ben?

Nee. Je naam, leeftijd, geslacht en andere persoonlijke gegevens, voor zover je die op karmel.nl hebt ingevuld, worden nooit in een cookie opgeslagen.

Waarom vraagt karmel.nl geen toestemming voor het plaatsen van cookies?

Op dit moment vraagt karmel.nl je nog niet om een opt-in voor niet-functionele cookies, ook al moet dat volgens de wet wel. Hier zijn we ons van bewust. De impact van een dergelijke toestemming voor zowel gebruikers als onze adverteerders is echter niet gering, bovendien is nog veel niet duidelijk - bijvoorbeeld hoe om te gaan met cookies die via embedded content worden geplaatst, en hoe niet-Nederlandse partijen aan de wet gehouden worden. karmel.nl volgt hierin de marktontwikkelingen nauwgezet en zal verdere maatregelen treffen zodra dit door ons nodig en passend wordt geacht.

Hoe kan ik cookies weigeren?

In je browser kan je instellen welke cookies moeten worden geaccepteerd. Je kunt alle of alleen bepaalde cookies weigeren. Raadpleeg hiervoor zo nodig de helpfunctie van je browser.

Wel kun je, indien je bepaalde cookies weigert en/of verwijdert, mogelijk niet alle functionaliteit van karmel.nl gebruiken. 

Het gedrag van cookies van advertentienetwerken kan op youronlinechoices.com worden ingesteld.