De roeping van een Karmeliet

Aan de orde van de Karmel is een dubbel doel gesteld. Het eerste moeten wij door eigen arbeid en gestadige oefening met de hulp van de goddelijke genade trachten te bereiken en is niets anders dan God een hart aanbieden, heilig en gezuiverd van alle smet van zonde. Wij moeten met andere woorden onze verplichtingen nakomen en daarbij alle zonde trachten te vermijden, wij moeten ons toeleggen op de deugd en ons daarin gestadig oefenen en mogen daarbij rekenen op de hulp van de goddelijke genade.

Maar daarnaast is ons een tweede veel verhevener doel gesteld, dat ons slechts door een loutere gave van Gods goedheid gewordt. Dit is, dat wij niet slechts na de dood, maar reeds hier op aarde levend enigermate de inwerking van de goddelijke tegen­woordigheid en de zoetheid van de hemelse heerlijk­heid in ons hart smaken en in de geest ervaren. Hier is wel, reeds in de eerste tijden van de orde, haar mystieke roeping, haar mystieke instelling omschreven in voor geen misverstand vatbare termen. In de roeping tot de orde van de Karmel ligt de roeping tot het mystieke leven opgesloten als een gave van God, een loutere gave Gods, maar als een gave, die Hij aan de geroepenen tot de Karmel wil geven, indien zij hun hart slechts voor Hem openstellen en zich ontvankelijk maken voor deze buitengewone goddelijke bege­nadiging.

Keren wij tot deze bron van geestelijk leven op de Karmel terug, dan putten wij daaruit allereerst de blijde gedachte, dat allen die tot de orde van de Karmel zijn geroepen, in die roeping tegelijk een roeping tot het hoogste geestelijk leven, de mystieke bege­nadiging niet uitgezonderd, mogen zien. God wil dit innig verkeer met Hem, die genie­ting van Hem, aan velen schenken, maar de roeping tot de orde van de Karmel is een aanwijzing, dat Hij deze geroepenen op bijzondere wijze daartoe uitverkiest, mits zij geen beletselen aan zijn genade stellen en blijven beseffen, dat de mededeling ervan toch altijd blijft, naar het woord van de van ouds in de orde bekende 'Institutio Mona­chorum' of 'Onderrichting voor de kloosterlingen', een vrije gave Gods.

Op deze roeping en uitverkiezing legt Jan van Sint-Samson wel heel sterke nadruk. Het moet de eerste zorg van allen die tot de orde geroepen zijn, wezen, dat zij aan de genade Gods, die hun in zo overvloedige mate is toe­gedacht, geen beletsel in de weg stellen. Het is nodig dat zij werken en stude­ren, preken en andere werken van zielzorg verrichten, maar al hun werkzaam­heden mogen nooit verhinderen dat zij met God leven en het innigst verkeer met God onderhouden. Dat is hun eerste en hoogste roeping, welke door geen andere wordt tenietgedaan. En daarom moet eerst die grondslag worden gelegd en op die grondslag worden verder gebouwd. Hieruit volgt ook, dat Hij wil dat vooral de novicen van het ogenblik af dat zij in de orde zijn, zich toe­leggen op een innig en diep geestelijk leven en zich geheel voor de genade van God openstellen, opdat God zich met hen verenigt en hen tot de innigste gemeen­schap met zich opvoert en zij niet tot werkzaamheden van welke aard ook zouden moeten worden toegelaten, zonder dat eerst deze grondslag is gelegd en zij daarop hecht en innig met God verbonden staande ongehinderd de Verstrooiing van de werkzaamheid kunnen verdragen.

Uit de werken van Titus Brandsma.

Deze site maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten? Bekijk ons cookiebeleid

Op deze pagina vind je meer informatie over wat cookies precies zijn, welke cookies op deze site worden gebruikt en hoe je invloed op cookies kunt uitoefenen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een stukje tekst dat door een webserver aan een bezoekende browser wordt gegeven, in de hoop en verwachting dat de browser dat bij een vervolgbezoek teruggeeft.

De cookie is een aanvulling op de HTTP-specificatie. Het HyperText Transfer Protocol wordt door iedereen gebruikt die een website bezoekt: het regelt de communicatie tussen een webserver en een browser. Het is echter niet ontworpen om opeenvolgende paginabezoeken als één geheelte zien. Daardoor is het niet zonder meer mogelijk om gegevens of instellingen bij een vervolgbezoek weer terug te halen.

Om dat toch mogelijk te maken zijn in 1997 de cookie en de set-cookie-headers voor HTTP geïntroduceerd. Deze specificatie is voor het laatst in April 2011 bijgewerkt en gaat momenteel door het leven als RFC 6265 HTTP State Management Mechanism.

Hoe werken cookies?

In tegenstelling tot wat politici nog wel eens beweren, zijn cookies zelf geen programmaatjes en ook geen bestanden, en wordt er technisch gezien niets door de webserver op de computer van de bezoeker opgeslagen. Dat laatste kan de browser volledig zelf beslissen. Uiteindelijk worden cookies vaak wel opgeslagen als een bestand, maar een webserver kan een browser niet dwingen om cookies daadwerkelijk op te slaan of bij een later bezoek terug te geven.

Een cookie is altijd aan een specifiek domein of subdomein gebonden. Voorbeelden van een domein en een subdomein zijn respectievelijk karmel.nl en gathering.karmel.nl.

Cookies worden dus alleen naar hetzelfde domein teruggestuurd, als waar ze vandaan komen. Je weet daardoor zeker dat alleen de servers van karmel.nl de cookies ontvangen die eerder via karmel.nl werden verkregen.

Een belangrijk punt van cookies is dat ze bij elk http-request kunnen worden ontvangen en dat alle bekende, relevante cookies bij elk request worden meegestuurd. Dat geldt dus ook voor de requests waarmee afbeeldingen, javascript- en css-bestanden voor een webpagina worden opgevraagd. Uiteraard wordt ook dan de domeincontrole toegepast.

First-party cookies

Cookies die je voor hetzelfde domein krijgt als dat je bezoekt, worden first-party cookies genoemd. Bij het bekijken van deze pagina zijn de cookies van karmel.nl dus first-party cookies.

Third-party cookies

Het is ook mogelijk dat een website elementen van derde partijen bevat. Bekende voorbeelden zijn embedded video's, advertenties en social-mediaknoppen. Als met deze elementen vanaf hun eigen servers cookies worden meegestuurd, worden dat third-party cookies genoemd. Het is daardoor mogelijk dat je bij een bezoek aan karmel.nl third-party cookies voor Facebook.com, Youtube.com en andere websites van derden krijgt.

Door de werking van HTTP en de beveiliging rond cookies is het voor de betreffende first party - in ons voorbeeld dus karmel.nl - niet mogelijk om op het meesturen van third-party cookies invloed uit te oefenen.

Wat voor andere opslag is er voor websites?

Naast cookies zijn er sinds 1997 nog meer mogelijkheden van opslag bij de browser ontstaan. Aangezien karmel.nl hier nauwelijks gebruik van maakt, worden ze alleen even kort aangestipt.

Flash-applicaties hebben een eigen vorm van cookies, vergelijkbaar met die voor HTTP. Behalve voor gebruikersvoorkeuren in de video-player doet karmel.nl verder niets met dit soort cookies.

Html5 local storage is een recente ontwikkeling. Webapplicaties kunnen hier gebruik van maken om - in vergelijking met cookies - vrij grote hoeveelheden data op te slaan. Vanwege de beperkte ondersteuning in browsers maakt karmel.nl hier maar zeer beperkt gebruik van.

Waar worden cookies op karmel.nl voor gebruikt?

Met cookies is het mogelijk om bij vervolgbezoeken informatie uit eerdere bezoeken terug te halen. Dit wordt in de praktijk onder meer gebruikt om bij te houden dat je bent ingelogd, dat je bepaalde instellingen hebt gemaakt en dat je bepaalde site-elementen eerder hebt gezien. Cookies die het functioneren van de site aan jouw wensen aanpassen, heten functionele cookies.

Daarnaast kunnen cookies ook gebruikt worden de site te laten weten dat een bezoeker eerder is langsgeweest. Met dergelijke informatie kunnen statistieken over het gebruik van de website worden verzameld. Een bekend voorbeeld is Google Analytics. Hierbij wordt alleen met geanonimiseerde statistische informatie gewerkt die door ons wordt gebruikt om de werking van de site te analyseren en verbeteren.

Informatie over je bezoekgedrag kan ook gebruikt worden om advertenties op je interesses af te stemmen. karmel.nl gebruikt daarvoor alleen geanonimiseerde informatie over pagina's die je eerder op karmel.nl hebt bezocht.

De bezoekersprofielen die met behulp van cookies worden opgesteld, zullen nooit met derden worden gedeeld en worden alleen gebruikt om de kwaliteit en de relevantie van karmel.nl te verbeteren.

Welke cookies plaatst karmel.nl?

Hieronder vind je een overzicht van de first-party cookies die karmel.nl plaatst of laat plaatsen.

Niet-functionele cookies
CookienaamDoel
__utma, __utmb, __utmc en andere __utm-cookies

Cookies die Google Analytics gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

wt3_eid, wt3_sid

Cookies die Webtrekk gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

Welke cookies kunnen anderen plaatsen bij een bezoek aan karmel.nl?

karmel.nl is een grote community. Gebruikers kunnen onder meer reacties onder artikelen en op het forum plaatsen, productbeoordelingen schrijven, aan- en verkoopadvertenties plaatsen en blogs openen.

Bij ieder van die activiteiten kunnen gebruikers desgewenst afbeeldingen en video's van derden opnemen. Voor ieder van die afbeeldingen en video's kunnen 3rd-party cookies geplaatst worden, buiten het medeweten en de medewerking van karmel.nl om. Daarnaast plaatst ook karmel.nl regelmatig content van derden.

Omdat er erg veel partijen in deze wereld samenwerken, is het niet mogelijk om een volledige lijst van mogelijke domeinen te geven, maar hieronder sommen we op van welke aanbieders je eventueel een cookie zou kunnen ontvangen.

Aanbieder / UrlDoel
Facebook, Google +1, LinkedIn, TwitterSocial Media buttons op diverse plaatsen op karmel.nl. Met cookies wordt bijvoorbeeld bijgehouden of je al op de Facebook-knop 'Like' hebt gedrukt.
Youtube.com en diverse andere videohosters.Bij video's die door gebruikers en medewerkers van karmel.nl zijn geplaatst, worden vaak cookies geplaatst. De bekendste videohoster is Youtube, maar er zijn er veel meer.
Diverse afbeeldingenhostersBij door gebruikers geplaatste afbeeldingen kunnen cookies worden geplaatst. Bekende afbeeldingenhosters zijn Flickr, Facebook en ImageShack.

Welke overige opslag gebruikt karmel.nl?

De video-player van karmel.nl gebruikt flash-cookies voor het bewaren van instellingen, zoals de voorkeuze voor HD-video en het ingestelde volume.

Bevatten de cookies van karmel.nl informatie over wie ik ben?

Nee. Je naam, leeftijd, geslacht en andere persoonlijke gegevens, voor zover je die op karmel.nl hebt ingevuld, worden nooit in een cookie opgeslagen.

Waarom vraagt karmel.nl geen toestemming voor het plaatsen van cookies?

Op dit moment vraagt karmel.nl je nog niet om een opt-in voor niet-functionele cookies, ook al moet dat volgens de wet wel. Hier zijn we ons van bewust. De impact van een dergelijke toestemming voor zowel gebruikers als onze adverteerders is echter niet gering, bovendien is nog veel niet duidelijk - bijvoorbeeld hoe om te gaan met cookies die via embedded content worden geplaatst, en hoe niet-Nederlandse partijen aan de wet gehouden worden. karmel.nl volgt hierin de marktontwikkelingen nauwgezet en zal verdere maatregelen treffen zodra dit door ons nodig en passend wordt geacht.

Hoe kan ik cookies weigeren?

In je browser kan je instellen welke cookies moeten worden geaccepteerd. Je kunt alle of alleen bepaalde cookies weigeren. Raadpleeg hiervoor zo nodig de helpfunctie van je browser.

Wel kun je, indien je bepaalde cookies weigert en/of verwijdert, mogelijk niet alle functionaliteit van karmel.nl gebruiken. 

Het gedrag van cookies van advertentienetwerken kan op youronlinechoices.com worden ingesteld.