Karmelregel

Paragraaf 1
 
Albertus,
door Gods genade geroepen
tot Patriarch van de Kerk te Jeruzalem,
aan de in Christus beminde zonen
B. en de andere eremieten,
die onder zijn gehoorzaamheid
bij de Bron in het Karmelgebergte verblijven:
heil in de Heer
en zegen van de Heilige Geest.

Paragraaf 2

Veelvuldig en op velerlei wijzen
hebben de heilige Vaderen ingesteld,
hoe ieder, tot welke orde hij ook behoort
of welke religieuze leefwijze hij ook gekozen heeft,
in horigheid aan Jezus Christus moet leven
en zich aan hem trouw moet verknechten
vanuit een zuiver hart en een goed geweten.
 

Paragraaf 3

Echter, omdat jullie ons vragen,
dat wij aansluitend bij jullie plan
jullie een levensvorm aanreiken,
waaraan jullie je voortaan moeten houden,
stellen wij ten eerste dit:
 
Paragraaf 4
 
dat jullie één van jullie als prior hebben,
die vanuit de eensgezinde instemming van allen
of van het grootste en verstandigste deel
tot deze taak gekozen wordt,
aan wie ieder van de anderen gehoorzaamheid belooft
en zich beijvert de belofte daadwerkelijk te onderhouden,
met kuisheid en afzien van eigendom.
 
Paragraaf 5
 
Plaatsen nu zul je kunnen hebben
in de eenzaamheid
of waar ze jullie gegeven zullen worden,
voor de inachtneming van jullie religieuze leefwijze
passend en voegzaam,
naargelang wat in de ogen van de prior en de broeders
bevorderlijk is.
 
Paragraaf 6
 
Voorts dat jullie
aansluitend bij de ligging van de plaats,
die jullie van plan zijn te bewonen,
ieder afzonderlijk
afzonderlijke, afgescheiden cellen hebben,
zoals door de beschikking van de prior zelf
en met de instemming van de andere broeders
of van het verstandigste deel
deze cellen aan ieder worden toegewezen;
 
Paragraaf 7
 
Zo evenwel
dat jullie in de gemeenschappelijke eetruimte
wat jullie gegeven zal worden,
gemeenschappelijk horend
naar een of andere lezing van de heilige Schrift,
waar dat voegzaam in acht genomen kan worden,
tot je nemen;
 
Paragraaf 8
 
en dat het geen enkele broeder geoorloofd is,
tenzij met verlof van de prior,
die het op dat moment zal zijn,
de hem toebedachte plaats te veranderen
of met een ander te ruilen;
 
Paragraaf 9
 
de cel van de prior sluite aan bij de ingang van de plaats,
opdat hij als eerste ontmoet wie naar deze plaats komen,
en naar zijn oordeel en beschikking
verder alles verloopt wat gedaan moet worden.
 
Paragraaf 10
 
Laten zij ieder afzonderlijk in hun cellen blijven
of in de buurt daarvan,
dag en nacht in de Wijzing van de Heer zich bezinnend
en in gebeden wakend,
tenzij zij met andere rechtmatige bezigheden bezet zijn.
 
Paragraaf 11
 
Laten zij die met de clerici de canonieke uren kunnen zeggen,
deze zeggen volgens de vaststelling van de heilige Vaders
en de goedgekeurde gewoonte van de Kerk.
Wie dat niet kunnen,
zeggen vijfentwintig maal het onzevader
in de nachtwaken,
behalve op zon- en feestdagen.
Wij stellen dat in die nachtwaken
het voornoemde aantal wordt verdubbeld,
zodat het onzevader vijftig maal gezegd wordt.
Ditzelfde gebed worde echter
in de morgenlofprijzing zeven maal gezegd.
Ook op de andere uren worde eveneens
zeven maal achtereen hetzelfde gebed gezegd,
behalve in de vespers,
waarin je het vijftien maal moet zeggen.
 
Paragraaf 12
 
Laat niemand van de broeders zeggen,
dat iets zijn eigendom is,
maar alles zij jullie gemeenschappelijk
en aan ieder worde toebedeeld
door de hand van de prior,
dat wil zeggen:
- door de broeder die door hem
voor deze taak is aangewezen -
voor zover ieder behoeft,
waarbij gelet wordt op leeftijd
en levensbehoeften van ieder afzonderlijk.
 
Paragraaf 13
 
Ezels echter of muilezels,
voor zover jullie noodzaak dit vereist,
mogen jullie hebben;
En iets van vee- of hoenderteelt.
 
Paragraaf 14
 
De gebedsruimte worde,
voor zover het enigermate voegzaam gebeuren kan,
gebouwd in het midden van de cellen,
waar jullie in de vroegte
iedere dag bijeen moeten komen
om de eucharistie te vieren,
waar dit voegzaam gebeuren kan.
 
Paragraaf 15
 
Behandelen jullie op zondagen ook
of op andere dagen, waar daaraan behoefte is,
het behoeden van de orde en het heil van de zielen,
waar tevens de overdrijvingen
en tekorten van de broeders,
als die bij iemand worden waargenomen,
worden rechtgezet,
met de liefde als midden.
 
Paragraaf 16
 
Nemen jullie het vasten in acht, iedere dag,
de zondagen uitgezonderd,
vanaf het feest van Kruisverheffing
tot de dag van de Verrijzenis des Heren,
tenzij ziekte of zwakte van het lichaam
of een andere rechtmatige reden
het raadzaam maken dat het vasten opgeheven wordt,
want nood breekt wet.
 
Paragraaf 17
 
Onthouden jullie je van het eten van vlees
tenzij het genomen wordt
als geneesmiddel bij ziekte of zwakte.
En omdat jullie vaker moeten bedelen
wanneer jullie op tocht zijn,
kunnen jullie, om de gastheren niet tot last te zijn,
buiten jullie huizen spijzen nemen, met vlees gekookt.
Maar ook is het geoorloofd vlees te eten op zee.
 
Paragraaf 18
 
Omdat echter het leven van de mens op aarde een beproeving is
en allen die eerbiedig willen leven in Christus,
vervolging lijden,
jullie tegenstander de duivel bovendien
als een brullende leeuw rondgaat
zoekend wie hij zal verslinden,
zullen jullie allerzorgzaamst je beijveren
de wapenrusting Gods aan te trekken,
opdat je de hinderlagen van de onvriend kunt weerstaan.
 
Paragraaf 19
 
Omgord moeten zijn de lendenen
met de gordel van kuisheid.
Beschermd moet zijn de borst
met heilige overwegingen;
er staat immers geschreven:
"Heilige overweging zal je behouden".
Aangetrokken moet worden
het harnas van de gerechtigheid,
zodat je de Heer je God
met heel je hart
en met heel je ziel
en met heel je kracht bemint
en je naaste als jezelf.
Genomen moet worden bij alles
het schild van het vertrouwen,
waarmee je alle vurige pijlen
van de ellendeling kunt doven;
zonder vertrouwen is het immers onmogelijk
God te behagen.
De helm ook van het heil
moet op het hoofd worden gezet
opdat je het heil verhoopt van de enige Heiland
die zijn volk heel maakt van zijn schendingen.
Het zwaard nu van de Geest,
dat is het woord van God,
wone overvloedig in jullie mond en hart.
En wat ook maar door jullie gedaan moet worden,
het gebeure in het woord van de Heer.
 
Paragraaf 20
 
Verricht moet worden door jullie iets van werk,
zodat de duivel je altijd bezet vindt
en niet ten gevolge van je ledigheid
enige toegang vermag te vinden
om in je ziel binnen te komen.
Jullie hebben in deze
het onderricht en tegelijk het voorbeeld
van de heilige apostel Paulus,
door wiens mond Christus sprak
en die aangesteld is en gegeven door God
als verkondiger en leraar van de volken
in vertrouwen en waarheid.
Als je hem zult volgen, kun je niet dwalen.
"Moeitevol", zei hij, "ons afmattend
waren wij onder jullie,
nacht en dag werkend,
om niemand van jullie tot last te zijn:
niet dat we daar geen recht op zouden hebben,
maar om onszelf als vorm te geven aan jullie,
opdat jullie ons uitbeelden.
Want toen wij bij jullie waren,
hielden wij jullie dit voor:
Als iemand niet wil werken, zal hij niet eten.
Wij hebben immers gehoord
dat er onder jullie rusteloos hun gang gaan
met niets aan het werk.
Hun die zo zijn, houden wij voor
en bezweren wij in de Heer Jezus Christus,
dat zij, in stilte aan het werk, hun brood eten".
Deze weg is heilig en goed,
ga hem.
 
Paragraaf 21
 
De apostel nu beveelt stilte aan,
wanneer hij voorschrijft
dat daarin gewerkt moet worden;
en zoals de profeet getuigt:
"Aankweek van gerechtigheid is stilte".
En verder:
"In stilte en hoop zal jullie sterkte zijn".
Daarom bepalen wij,
dat jullie na het bidden van de completen de stilte onderhouden
tot de prime van de volgende dag gezegd is.
De andere tijd echter,
al hoeft dan de stilte niet zozeer in acht genomen te worden,
hoede men zich des te nauwlettender voor veelpraterij.
Immers, zoals geschreven staat
en de ervaring niet minder leert:
"In veelpraterij zal de schending niet ontbreken",
en: "Wie onbezonnen spreekt, wacht verderf";
eveneens: "Wie veel woorden gebruikt, schendt zijn ziel";
en de Heer in het evangelie:
"Van ieder leeg woord dat de mensen gesproken zullen hebben,
daarvan zullen zij rekenschap afleggen
op de dag van 't oordeel".
Laat dus ieder een weegschaal maken voor zijn woorden
en strakke teugels voor zijn mond,
opdat hij niet onverhoeds wankelt
en valt in het praten
en zijn val ten dode ongeneeslijk is,
met de profeet "zijn wegen bewakend,
dat hij niet misdoet met zijn tong",
en zich beijvert de stilte,
waarin de aankweek van gerechtigheid bestaat,
nauwlettend en behoedzaam in acht te nemen.
 
Paragraaf 22
 
Jij nu, broeder B.,
en ieder die na jou als prior wordt aangesteld,
beseffen jullie altijd
en nemen jullie werkelijk in acht
wat de Heer in het evangelie zegt:
"Alwie bij jullie de grotere wil worden,
zal jullie dienaar zijn,
en alwie bij jullie de eerste wil zijn,
zal jullie knecht zijn".
 
Paragraaf 23
 
Ook jullie, overige broeders,
eer je prior nederig,
veeleer aan Christus denkend,
die hem aan het hoofd van jullie heeft gesteld,
dan aan hemzelf,
en die tot de leiders van de Kerk zegt:
"Wie jullie hoort, hoort mij,
wie jullie smaadt, smaadt mij",
opdat je niet omkomt in het oordeel
wegens veronachtzaming,
maar jullie vanwege gehoorzaamheid
het loon van het eeuwig leven verdienen.
 
Paragraaf 24
 
Dit hebben wij jullie kort geschreven,
daarmee jullie gedragsvorm vaststellend
volgens welke je moet leven.
Als nu echter iemand meer uitgegeven zal hebben,
zal de Heer zelf, wanneer hij terugkomt,
het hem vergoeden.
Hij gebruike evenwel de onderscheiding,
die de leidraad is van alle deugden.

Deze site maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten? Bekijk ons cookiebeleid

Op deze pagina vind je meer informatie over wat cookies precies zijn, welke cookies op deze site worden gebruikt en hoe je invloed op cookies kunt uitoefenen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een stukje tekst dat door een webserver aan een bezoekende browser wordt gegeven, in de hoop en verwachting dat de browser dat bij een vervolgbezoek teruggeeft.

De cookie is een aanvulling op de HTTP-specificatie. Het HyperText Transfer Protocol wordt door iedereen gebruikt die een website bezoekt: het regelt de communicatie tussen een webserver en een browser. Het is echter niet ontworpen om opeenvolgende paginabezoeken als één geheelte zien. Daardoor is het niet zonder meer mogelijk om gegevens of instellingen bij een vervolgbezoek weer terug te halen.

Om dat toch mogelijk te maken zijn in 1997 de cookie en de set-cookie-headers voor HTTP geïntroduceerd. Deze specificatie is voor het laatst in April 2011 bijgewerkt en gaat momenteel door het leven als RFC 6265 HTTP State Management Mechanism.

Hoe werken cookies?

In tegenstelling tot wat politici nog wel eens beweren, zijn cookies zelf geen programmaatjes en ook geen bestanden, en wordt er technisch gezien niets door de webserver op de computer van de bezoeker opgeslagen. Dat laatste kan de browser volledig zelf beslissen. Uiteindelijk worden cookies vaak wel opgeslagen als een bestand, maar een webserver kan een browser niet dwingen om cookies daadwerkelijk op te slaan of bij een later bezoek terug te geven.

Een cookie is altijd aan een specifiek domein of subdomein gebonden. Voorbeelden van een domein en een subdomein zijn respectievelijk karmel.nl en gathering.karmel.nl.

Cookies worden dus alleen naar hetzelfde domein teruggestuurd, als waar ze vandaan komen. Je weet daardoor zeker dat alleen de servers van karmel.nl de cookies ontvangen die eerder via karmel.nl werden verkregen.

Een belangrijk punt van cookies is dat ze bij elk http-request kunnen worden ontvangen en dat alle bekende, relevante cookies bij elk request worden meegestuurd. Dat geldt dus ook voor de requests waarmee afbeeldingen, javascript- en css-bestanden voor een webpagina worden opgevraagd. Uiteraard wordt ook dan de domeincontrole toegepast.

First-party cookies

Cookies die je voor hetzelfde domein krijgt als dat je bezoekt, worden first-party cookies genoemd. Bij het bekijken van deze pagina zijn de cookies van karmel.nl dus first-party cookies.

Third-party cookies

Het is ook mogelijk dat een website elementen van derde partijen bevat. Bekende voorbeelden zijn embedded video's, advertenties en social-mediaknoppen. Als met deze elementen vanaf hun eigen servers cookies worden meegestuurd, worden dat third-party cookies genoemd. Het is daardoor mogelijk dat je bij een bezoek aan karmel.nl third-party cookies voor Facebook.com, Youtube.com en andere websites van derden krijgt.

Door de werking van HTTP en de beveiliging rond cookies is het voor de betreffende first party - in ons voorbeeld dus karmel.nl - niet mogelijk om op het meesturen van third-party cookies invloed uit te oefenen.

Wat voor andere opslag is er voor websites?

Naast cookies zijn er sinds 1997 nog meer mogelijkheden van opslag bij de browser ontstaan. Aangezien karmel.nl hier nauwelijks gebruik van maakt, worden ze alleen even kort aangestipt.

Flash-applicaties hebben een eigen vorm van cookies, vergelijkbaar met die voor HTTP. Behalve voor gebruikersvoorkeuren in de video-player doet karmel.nl verder niets met dit soort cookies.

Html5 local storage is een recente ontwikkeling. Webapplicaties kunnen hier gebruik van maken om - in vergelijking met cookies - vrij grote hoeveelheden data op te slaan. Vanwege de beperkte ondersteuning in browsers maakt karmel.nl hier maar zeer beperkt gebruik van.

Waar worden cookies op karmel.nl voor gebruikt?

Met cookies is het mogelijk om bij vervolgbezoeken informatie uit eerdere bezoeken terug te halen. Dit wordt in de praktijk onder meer gebruikt om bij te houden dat je bent ingelogd, dat je bepaalde instellingen hebt gemaakt en dat je bepaalde site-elementen eerder hebt gezien. Cookies die het functioneren van de site aan jouw wensen aanpassen, heten functionele cookies.

Daarnaast kunnen cookies ook gebruikt worden de site te laten weten dat een bezoeker eerder is langsgeweest. Met dergelijke informatie kunnen statistieken over het gebruik van de website worden verzameld. Een bekend voorbeeld is Google Analytics. Hierbij wordt alleen met geanonimiseerde statistische informatie gewerkt die door ons wordt gebruikt om de werking van de site te analyseren en verbeteren.

Informatie over je bezoekgedrag kan ook gebruikt worden om advertenties op je interesses af te stemmen. karmel.nl gebruikt daarvoor alleen geanonimiseerde informatie over pagina's die je eerder op karmel.nl hebt bezocht.

De bezoekersprofielen die met behulp van cookies worden opgesteld, zullen nooit met derden worden gedeeld en worden alleen gebruikt om de kwaliteit en de relevantie van karmel.nl te verbeteren.

Welke cookies plaatst karmel.nl?

Hieronder vind je een overzicht van de first-party cookies die karmel.nl plaatst of laat plaatsen.

Niet-functionele cookies
CookienaamDoel
__utma, __utmb, __utmc en andere __utm-cookies

Cookies die Google Analytics gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

wt3_eid, wt3_sid

Cookies die Webtrekk gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

Welke cookies kunnen anderen plaatsen bij een bezoek aan karmel.nl?

karmel.nl is een grote community. Gebruikers kunnen onder meer reacties onder artikelen en op het forum plaatsen, productbeoordelingen schrijven, aan- en verkoopadvertenties plaatsen en blogs openen.

Bij ieder van die activiteiten kunnen gebruikers desgewenst afbeeldingen en video's van derden opnemen. Voor ieder van die afbeeldingen en video's kunnen 3rd-party cookies geplaatst worden, buiten het medeweten en de medewerking van karmel.nl om. Daarnaast plaatst ook karmel.nl regelmatig content van derden.

Omdat er erg veel partijen in deze wereld samenwerken, is het niet mogelijk om een volledige lijst van mogelijke domeinen te geven, maar hieronder sommen we op van welke aanbieders je eventueel een cookie zou kunnen ontvangen.

Aanbieder / UrlDoel
Facebook, Google +1, LinkedIn, TwitterSocial Media buttons op diverse plaatsen op karmel.nl. Met cookies wordt bijvoorbeeld bijgehouden of je al op de Facebook-knop 'Like' hebt gedrukt.
Youtube.com en diverse andere videohosters.Bij video's die door gebruikers en medewerkers van karmel.nl zijn geplaatst, worden vaak cookies geplaatst. De bekendste videohoster is Youtube, maar er zijn er veel meer.
Diverse afbeeldingenhostersBij door gebruikers geplaatste afbeeldingen kunnen cookies worden geplaatst. Bekende afbeeldingenhosters zijn Flickr, Facebook en ImageShack.

Welke overige opslag gebruikt karmel.nl?

De video-player van karmel.nl gebruikt flash-cookies voor het bewaren van instellingen, zoals de voorkeuze voor HD-video en het ingestelde volume.

Bevatten de cookies van karmel.nl informatie over wie ik ben?

Nee. Je naam, leeftijd, geslacht en andere persoonlijke gegevens, voor zover je die op karmel.nl hebt ingevuld, worden nooit in een cookie opgeslagen.

Waarom vraagt karmel.nl geen toestemming voor het plaatsen van cookies?

Op dit moment vraagt karmel.nl je nog niet om een opt-in voor niet-functionele cookies, ook al moet dat volgens de wet wel. Hier zijn we ons van bewust. De impact van een dergelijke toestemming voor zowel gebruikers als onze adverteerders is echter niet gering, bovendien is nog veel niet duidelijk - bijvoorbeeld hoe om te gaan met cookies die via embedded content worden geplaatst, en hoe niet-Nederlandse partijen aan de wet gehouden worden. karmel.nl volgt hierin de marktontwikkelingen nauwgezet en zal verdere maatregelen treffen zodra dit door ons nodig en passend wordt geacht.

Hoe kan ik cookies weigeren?

In je browser kan je instellen welke cookies moeten worden geaccepteerd. Je kunt alle of alleen bepaalde cookies weigeren. Raadpleeg hiervoor zo nodig de helpfunctie van je browser.

Wel kun je, indien je bepaalde cookies weigert en/of verwijdert, mogelijk niet alle functionaliteit van karmel.nl gebruiken. 

Het gedrag van cookies van advertentienetwerken kan op youronlinechoices.com worden ingesteld.