Overweging

Jesaja 61, 1-11 (Joh. 1, 6-8 19-28)  - 3e zondag van de Advent: De sier van ons leven

Wanneer ik de profetie van Jesaja uit het 61ste hoofdstuk overweeg, valt het mij op hoe beeldrijk zijn profetieën zijn: 'Ja, Hij bekleedt mij met een gewaad van bevrijding.'
Dat is meer dan: 'Hij bevrijdt mij.' Vooral als we bedenken, dat het gewaad voor arme mensen hun huis was, het laatste dat hen toebehoorde, het laatste dat men hen af mocht nemen. Naar algemeen recht sliep de arme in zijn gewaad, in zijn kleding.

'Mijn ziel juicht in mijn God,
ja, Hij bekleedt mij met een gewaad van bevrijding,
met een mantel van waarachtigheid omhult Hij mij,
zoals een bruidegom die zich priesterlijk omtooit,
zoals een bruid die zich siert met haar kostbaarheden.'

Een vergelijking in een vergelijking.
De eerste vergelijking is: zoals een bruidegom zijn hoofd omtooit op de bruiloftsdag.
Daar komt dan nog overheen: zoals een priester zijn hoofd omtooit,
zoals een bruid zich siert met haar kostbaarheden.
Dit alles is veel meer dan: 'Jahwe bevrijdt, Jahwe geeft gerechtigheid'.
Daar zit een surplus in. Dat houdt over. Dat is mooi. Er zit ook iets teders in.
Deze bevrijding wordt helemaal eigen aan de mens die ermee wordt bekleed.
De gerechtigheid, de bewaring wordt zijn woning, zijn sier.
Dit houdt over. Hij kan er mee leven. Hij wordt ervan doordrongen.
Zo wordt in beeldtaal uitgedrukt de bron van waaruit deze ballingen
- want over hen gaat het - zullen gaan leven:
'Dan zullen ze weer wonen in Jahwe, in zijn bevrijdende kracht.
Dan zullen ze weer omkleed zijn en niet beroofd van zijn bevrijdende liefde.'

Ook het spoor dat deze nieuwe generatie achterlaat, wordt uitgedrukt in beeldtaal:
'Zoals het land groen gewas voortbrengt, een tuin het zaad ontkiemen laat, zo doet Wezer mijn Meester bewaring ontkiemen, luisterrijk voor het oog van alle volken.'
Het spoor dat de omvorming in Wezer in zijn gerechtigheid voortbrengt, wordt uitgedrukt in beelden: het land brengt groen gewas voort, de tuin ontkiemt.
Tegelijkertijd is het toch niet zo, dat dit 61ste hoofdstuk van Jesaja, zich verliest in beeldtaal. Integendeel, heel helder wordt in klare, heldere taal aangegeven waar de bron van deze omvorming, de bron van dit herstel van de vervreemding ligt:
'De geest van Wezer, mijn Meester is over mij, want hij heeft mij gezalfd tot profeet.'

De bewogenheid zelf van Jahwe, mijn Meester is mij overkomen, heeft mij meegevoerd,
heeft mij geraakt, heeft zijn hand op mij gelegd en heeft mij gezalfd tot profeet.
Hij heeft mij doordrongen van zijn aanwezigheid, zoals zalf doordringt in de huid en van binnenuit de huid soepel maakt, glanzend maakt, mooi maakt.
Zoals een  bruidegom zich priesterlijk omtooit, zoals een bruid zich siert met haar kostbaarheden.
Gezalfd tot in het gebeente, waardoor het mij eigen geworden is als het kleed van de arme en het gewaad van de berooide.

De Bron wordt aangegeven in beeldtaal én in prozaïsche heldere taal.
De geest, de roeach van Jahwe mijn Meester, heeft mij aangegrepen en heeft mij doordrongen, zoals een koning wordt gezalfd, zoals een profeet wordt gezalfd. Ook het spoor dat déze omvorming nalaat, wordt niet alleen in beeldtaal verteld, maar ook in heldere volgbare taal.
    'Arme berooide mensen zullen bevrijdend nieuws horen.
    Gebrokenen van hart worden geheeld.
    Gevangenen zullen worden vrijgelaten.
    Ballingen keren terug.
    Mensen die treuren worden getroost.
    Ruïnes worden opgebouwd.
    Verwoeste steden worden herschapen.
    Er komt een tijd van heil.'

Precies de spanning tussen beeldtaal en redelijke taal houdt mij bezig. Niet omdat ik geïnteresseerd ben in literatuur of beelden zo mooi vind, maar precies vanuit ons geloof, dat zo levend klinkt in die profetieën. Hoe is het toch mogelijk, dat na zoveel eeuwen, nog altijd zo'n frisheid spreekt uit deze profetieën? Daarover mediterend - over die spanning tussen beeld en klare taal - kwam ik uit bij Johannes van het Kruis.
Hij zeg in het voorwoord van zijn Geestelijk Hooglied:
'Wie zou kunnen beschrijven wat er in deze zangen (die hij zelf geschreven heeft!) verborgen gaat? Wie zou in woorden kunnen uitdrukken wat Hij hen doet ervaren? En wie tenslotte wat Hij hen laat verlangen? Niemand is hiertoe in staat. Dat is zeker. Zelfs zij aan wie dit overkomt vermogen het niet. Want juist daarom laten zij door beelden, gelijkenissen en symbolen iets overstromen van wat zij gewaarworden. Uit de overvloed van hun geest vertolken zij eerder geheime mysteries dan dat zij een rationele verklaring geven.
En als dergelijke beelden niet gelezen worden met de eenvoudige geest van liefde en inzicht die zij bevatten, dan lijken ze eerder onzin dan redelijke taal. Dat kan men trouwens ook al constateren in de geïnspireerde zangen van Salomo en in de andere boeken van de H. Schrift. Omdat de H. Geest de overvloed aan betekenis niet door gewone en vertrouwde uitdrukkingen begrijpelijk kan maken, vertolkt hij mysteries in beelden en gelijkenissen. Vandaar dat de heilige leraren, hoewel zij veel zeggen, deze mysteries nooit tenvolle door woorden kunnen verhelderen, wat ze ook mogen zeggen. Trouwens dit mysterievolle kon ook niet door woorden worden uitgedrukt. Wat er dus van verklaard wordt, is gewoonlijk het geringste deel van de inhoud.'

Johannes van het Kruis zegt dus dat er altijd een spanning is tussen de beeldtaal, de symboliek, de parabels, de gelijkenissen en de overvloed aan geraaktheid. Aan omgevormd-zijn in Jahwe.   Nooit kunnen zij opgaan in de verklaring. Ik denk dat dit van groot belang is, wanneer we nadenken over bevrijding en gerechtigheid.
Paus Johannes zei eens van iemand: 'Hij heeft ongelijk door de manier waarop hij gelijk heeft.'
De wijze waarop wij omgaan met ons geloof is niet bijkomstig ten aanzien van de inhoud.
Het is mogelijk om bevrijdend nieuws te vertellen op een niet-bevrijdende wijze.
Het is mogelijk met ons geloof zo om te gaan, dat het de gebrokenheid van ons hart niet eens bereikt, laat staan dat het ons hart heelt.
Het is mogelijk om te spreken over bevrijding van gevangenen en tegelijkertijd jezelf en de ander te fixeren in moralisme.
Het is mogelijk om te spreken over vervreemding en terugkeer uit de vervreemding en tegelijkertijd door de wijze waarop je dat doet de ballingschap te verlengen.

Het genadejaar van Jahwe afkondigen kan een nieuwe aanslag zijn op onze ziel.
De manier waarop wij ons geloof beleven,
de manier waarop we ingaan op beelden die voortkomen uit een rijkdom,
die veel groter is dan onze generatie bevatten kan
en waarom er weer een volgende generatie zal zijn,
die opnieuw zal luisteren naar hoofdstuk 61 van Jesaja,
heeft te maken met de Bron.
Het is díe Bron waarnaar we op weg naar Kerstmis zoeken:
de Bron van de Schrift, de Bron van ons geloof en niet de koele, kille verwoordingen.
Want dat zou betekenen dat de ballingschap, de vervreemding zal voortduren.

Wat ik hoop is, dat we blijven zoeken naar de Bron,
wetend dat wij, kleine eenvoudige mensen als we zijn,
altijd maar een schepje uit de Bron zullen putten.
De Bron is groter dan wij kunnen vatten, dan wij kunnen zeggen.
Niettemin bekleedt zij ons, zoals een arme bekleed wordt met een gewaad.

Dat is de sier van ons leven,
ook al kunnen we dit niet omzetten in dwingende taal.
Dit is de Bron die ons verheugt,
zoals de bruid zich verheugt op de dag van de bruiloft
en zichzelf siert met haar kostbaarheden.
Dan zullen wij komen bij de Bron van de schepping
en de Bron van onze geschiede¬nis.
Dan zal onze ballingschap ten einde zijn.

Kees Waaijman


Ter inspiratie


Lees meer

Overweging


Lees meer

Agenda

Geen actuele agenda items gevonden.
5.jpg3.jpg1.jpg
Deze site maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten? Bekijk ons cookiebeleid

Op deze pagina vind je meer informatie over wat cookies precies zijn, welke cookies op deze site worden gebruikt en hoe je invloed op cookies kunt uitoefenen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een stukje tekst dat door een webserver aan een bezoekende browser wordt gegeven, in de hoop en verwachting dat de browser dat bij een vervolgbezoek teruggeeft.

De cookie is een aanvulling op de HTTP-specificatie. Het HyperText Transfer Protocol wordt door iedereen gebruikt die een website bezoekt: het regelt de communicatie tussen een webserver en een browser. Het is echter niet ontworpen om opeenvolgende paginabezoeken als één geheelte zien. Daardoor is het niet zonder meer mogelijk om gegevens of instellingen bij een vervolgbezoek weer terug te halen.

Om dat toch mogelijk te maken zijn in 1997 de cookie en de set-cookie-headers voor HTTP geïntroduceerd. Deze specificatie is voor het laatst in April 2011 bijgewerkt en gaat momenteel door het leven als RFC 6265 HTTP State Management Mechanism.

Hoe werken cookies?

In tegenstelling tot wat politici nog wel eens beweren, zijn cookies zelf geen programmaatjes en ook geen bestanden, en wordt er technisch gezien niets door de webserver op de computer van de bezoeker opgeslagen. Dat laatste kan de browser volledig zelf beslissen. Uiteindelijk worden cookies vaak wel opgeslagen als een bestand, maar een webserver kan een browser niet dwingen om cookies daadwerkelijk op te slaan of bij een later bezoek terug te geven.

Een cookie is altijd aan een specifiek domein of subdomein gebonden. Voorbeelden van een domein en een subdomein zijn respectievelijk karmel.nl en gathering.karmel.nl.

Cookies worden dus alleen naar hetzelfde domein teruggestuurd, als waar ze vandaan komen. Je weet daardoor zeker dat alleen de servers van karmel.nl de cookies ontvangen die eerder via karmel.nl werden verkregen.

Een belangrijk punt van cookies is dat ze bij elk http-request kunnen worden ontvangen en dat alle bekende, relevante cookies bij elk request worden meegestuurd. Dat geldt dus ook voor de requests waarmee afbeeldingen, javascript- en css-bestanden voor een webpagina worden opgevraagd. Uiteraard wordt ook dan de domeincontrole toegepast.

First-party cookies

Cookies die je voor hetzelfde domein krijgt als dat je bezoekt, worden first-party cookies genoemd. Bij het bekijken van deze pagina zijn de cookies van karmel.nl dus first-party cookies.

Third-party cookies

Het is ook mogelijk dat een website elementen van derde partijen bevat. Bekende voorbeelden zijn embedded video's, advertenties en social-mediaknoppen. Als met deze elementen vanaf hun eigen servers cookies worden meegestuurd, worden dat third-party cookies genoemd. Het is daardoor mogelijk dat je bij een bezoek aan karmel.nl third-party cookies voor Facebook.com, Youtube.com en andere websites van derden krijgt.

Door de werking van HTTP en de beveiliging rond cookies is het voor de betreffende first party - in ons voorbeeld dus karmel.nl - niet mogelijk om op het meesturen van third-party cookies invloed uit te oefenen.

Wat voor andere opslag is er voor websites?

Naast cookies zijn er sinds 1997 nog meer mogelijkheden van opslag bij de browser ontstaan. Aangezien karmel.nl hier nauwelijks gebruik van maakt, worden ze alleen even kort aangestipt.

Flash-applicaties hebben een eigen vorm van cookies, vergelijkbaar met die voor HTTP. Behalve voor gebruikersvoorkeuren in de video-player doet karmel.nl verder niets met dit soort cookies.

Html5 local storage is een recente ontwikkeling. Webapplicaties kunnen hier gebruik van maken om - in vergelijking met cookies - vrij grote hoeveelheden data op te slaan. Vanwege de beperkte ondersteuning in browsers maakt karmel.nl hier maar zeer beperkt gebruik van.

Waar worden cookies op karmel.nl voor gebruikt?

Met cookies is het mogelijk om bij vervolgbezoeken informatie uit eerdere bezoeken terug te halen. Dit wordt in de praktijk onder meer gebruikt om bij te houden dat je bent ingelogd, dat je bepaalde instellingen hebt gemaakt en dat je bepaalde site-elementen eerder hebt gezien. Cookies die het functioneren van de site aan jouw wensen aanpassen, heten functionele cookies.

Daarnaast kunnen cookies ook gebruikt worden de site te laten weten dat een bezoeker eerder is langsgeweest. Met dergelijke informatie kunnen statistieken over het gebruik van de website worden verzameld. Een bekend voorbeeld is Google Analytics. Hierbij wordt alleen met geanonimiseerde statistische informatie gewerkt die door ons wordt gebruikt om de werking van de site te analyseren en verbeteren.

Informatie over je bezoekgedrag kan ook gebruikt worden om advertenties op je interesses af te stemmen. karmel.nl gebruikt daarvoor alleen geanonimiseerde informatie over pagina's die je eerder op karmel.nl hebt bezocht.

De bezoekersprofielen die met behulp van cookies worden opgesteld, zullen nooit met derden worden gedeeld en worden alleen gebruikt om de kwaliteit en de relevantie van karmel.nl te verbeteren.

Welke cookies plaatst karmel.nl?

Hieronder vind je een overzicht van de first-party cookies die karmel.nl plaatst of laat plaatsen.

Niet-functionele cookies
CookienaamDoel
__utma, __utmb, __utmc en andere __utm-cookies

Cookies die Google Analytics gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

wt3_eid, wt3_sid

Cookies die Webtrekk gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

Welke cookies kunnen anderen plaatsen bij een bezoek aan karmel.nl?

karmel.nl is een grote community. Gebruikers kunnen onder meer reacties onder artikelen en op het forum plaatsen, productbeoordelingen schrijven, aan- en verkoopadvertenties plaatsen en blogs openen.

Bij ieder van die activiteiten kunnen gebruikers desgewenst afbeeldingen en video's van derden opnemen. Voor ieder van die afbeeldingen en video's kunnen 3rd-party cookies geplaatst worden, buiten het medeweten en de medewerking van karmel.nl om. Daarnaast plaatst ook karmel.nl regelmatig content van derden.

Omdat er erg veel partijen in deze wereld samenwerken, is het niet mogelijk om een volledige lijst van mogelijke domeinen te geven, maar hieronder sommen we op van welke aanbieders je eventueel een cookie zou kunnen ontvangen.

Aanbieder / UrlDoel
Facebook, Google +1, LinkedIn, TwitterSocial Media buttons op diverse plaatsen op karmel.nl. Met cookies wordt bijvoorbeeld bijgehouden of je al op de Facebook-knop 'Like' hebt gedrukt.
Youtube.com en diverse andere videohosters.Bij video's die door gebruikers en medewerkers van karmel.nl zijn geplaatst, worden vaak cookies geplaatst. De bekendste videohoster is Youtube, maar er zijn er veel meer.
Diverse afbeeldingenhostersBij door gebruikers geplaatste afbeeldingen kunnen cookies worden geplaatst. Bekende afbeeldingenhosters zijn Flickr, Facebook en ImageShack.

Welke overige opslag gebruikt karmel.nl?

De video-player van karmel.nl gebruikt flash-cookies voor het bewaren van instellingen, zoals de voorkeuze voor HD-video en het ingestelde volume.

Bevatten de cookies van karmel.nl informatie over wie ik ben?

Nee. Je naam, leeftijd, geslacht en andere persoonlijke gegevens, voor zover je die op karmel.nl hebt ingevuld, worden nooit in een cookie opgeslagen.

Waarom vraagt karmel.nl geen toestemming voor het plaatsen van cookies?

Op dit moment vraagt karmel.nl je nog niet om een opt-in voor niet-functionele cookies, ook al moet dat volgens de wet wel. Hier zijn we ons van bewust. De impact van een dergelijke toestemming voor zowel gebruikers als onze adverteerders is echter niet gering, bovendien is nog veel niet duidelijk - bijvoorbeeld hoe om te gaan met cookies die via embedded content worden geplaatst, en hoe niet-Nederlandse partijen aan de wet gehouden worden. karmel.nl volgt hierin de marktontwikkelingen nauwgezet en zal verdere maatregelen treffen zodra dit door ons nodig en passend wordt geacht.

Hoe kan ik cookies weigeren?

In je browser kan je instellen welke cookies moeten worden geaccepteerd. Je kunt alle of alleen bepaalde cookies weigeren. Raadpleeg hiervoor zo nodig de helpfunctie van je browser.

Wel kun je, indien je bepaalde cookies weigert en/of verwijdert, mogelijk niet alle functionaliteit van karmel.nl gebruiken. 

Het gedrag van cookies van advertentienetwerken kan op youronlinechoices.com worden ingesteld.